محصولات با قیمت مصوب

شرايط خريد اين کالا:

  • با يک کد ملی تنها يک‌بار می‌توانيد از کالاهای قيمت مصوب خريد کنيد.
  • ارسال تصوير کارت ملی خريدار الزامی است.